روز تاریخ
yyyy/mm/dd
موضوع
2019-07-09 شنبه ثبت نام دانش آموزان
2019-07-14 شنبه جلسه معارفه و آشنایی اولیاء با معلمین مربوطه کلاس فرزندانشان
2019-07-21 شنبه آغاز سال تحصیلی 99 - 1398، شروع کلاسها
2019-11-16 شنبه مدرسه در روز 16 نوامبر تعطیل و به جای آن یکشنبه 17 نوامبر باز خواهد بود
2019-12-28 شنبه شنبه 28 دسامبر مجتمع آموزشی سینا به علت تعطیلات سال نو میلادی تعطیل خواهد بود
2020-03-21 شنبه شنبه 28 دسامبر مجتمع آموزشی سینا به علت نوروز و تعطیلات سال نو تعطیل خواهد بود